Vị trí việc làm trong cơ quan hành chính

(Chinhphu.vn) - bộ Nội vụ đã lấy chủ ý góp ý của quần chúng.

Bạn đang xem: Vị trí việc làm trong cơ quan hành chính

# với dự thảo Thông bốn hướng dẫn về vị trí câu hỏi làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ trình độ dùng chung; hỗ trợ, giao hàng trong cơ quan, tổ chức triển khai hành bao gồm và vị trí câu hỏi làm chức danh nghề nghiệp và công việc chuyên môn cần sử dụng chung; hỗ trợ, ship hàng trong đơn vị sự nghiệp công lập.


*

Danh mục vị trí câu hỏi làm công chức nghiệp vụ trình độ dùng chung có 40 vị trí

Theo dự thảo, Thông tứ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức triển khai hành bao gồm từ trung ương đến cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về bề ngoài xác định vị trí vấn đề làm, dự thảo nêu rõ: Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ trình độ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, giao hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính được xác minh trên cơ sở lý lẽ quy định tại Điều 3 Nghị định số62/2020/NĐ-CP.

Vị trí vấn đề làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, ship hàng trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định trên cơ sở vẻ ngoài quy định tại Điều 3 Nghị định số106/2020/NĐ-CPvà được áp dụng tựa như như so với các vị trí bài toán làm nghiệp vụ trình độ dùng bình thường và hỗ trợ, giao hàng trong cơ quan, tổ chức triển khai hành chính.

Danh mục vị trí việc làm công chức lãnh đạo, cai quản gồm 133 vị trí

Dự thảo đề xuất danh mục địa điểm việc tuân theo các team như sau:

- danh mục vị trí bài toán làm công chức lãnh đạo, quản lí lý: 133 vị trí, không bao hàm 15 vị trí: bộ trưởng liên nghành và tương đương; chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Phó quản trị Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh; trưởng phòng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh); Phó trưởng phòng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh); quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh; chủ tịch Hội đồng nhân dân cung cấp huyện; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; trưởng phòng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); Phó trưởng ban (thuộc Hội đồng nhân dân cấp huyện); quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện; chuyên gia cao cấp; siêng gia.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Kích Sữa Bằng Máy Kích Sữa Giá Tốt Tháng 12, 2021

- hạng mục vị trí câu hỏi làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 40 vị trí, vào đó, nghành nghề hợp tác quốc tế: 03 vị trí; nghành nghề dịch vụ pháp chế: 06 vị trí; lĩnh vực văn phòng: 15 vị trí; nghành nghề dịch vụ kế hoạch, tài chính: 16 vị trí. Riêng các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng thông thường thuộc nghành nghề thanh tra được sử dụng chung với các vị trí bài toán làm công chức nhiệm vụ chuyên ngành trực thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ thanh tra; các vị trí vấn đề làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng tầm thường thuộc nghành nghề dịch vụ tổ chức cán bộ, thi đua tán dương được áp dụng chung với các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trực thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ nội vụ.

- hạng mục vị trí câu hỏi làm hỗ trợ, giao hàng trong cơ quan, tổ chức triển khai hành chính: 18 vị trí, trong số đó có 12 vị trí câu hỏi làm đặc thù theo ngành, lĩnh vực.

- danh mục vị trí bài toán làm viên chức nghiệp vụ trình độ chuyên môn dùng phổ biến trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập: 28 vị trí, vào đó: nghành hợp tác quốc tế: 02 vị trí; nghành pháp chế: 02 vị trí; nghành văn phòng: 11 vị trí; nghành nghề dịch vụ kế hoạch, tài chính: 13 vị trí. Riêng những vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng bình thường thuộc nghành nghề dịch vụ tổ chức cán bộ, thi đua tán dương được sử dụng chung với các vị trí vấn đề làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ nội vụ; 02 vị trí vấn đề làm về lưu trữ thuộc đội vị trí vấn đề làm nghiệp vụ trình độ dùng thông thường thuộc nghành nghề văn phòng được thực hiện chung với 2 vị trí bài toán làm về lưu trữ thuộc đội vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nằm trong ngành, lĩnh vực nội vụ.

- danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, giao hàng trong đơn vị sự nghiệp công lập: 10 vị trí, trong những số đó có 04 vị trí việc làm tính chất theo ngành, lĩnh vực.