Dự thảo nghị định giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Bộ Tài chính cho biết, Luật số 42/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm daiichi.

 

Các công ty bán bảo hiểm nhân thọ tại việt nam

 

Tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học

Theo dự thảo Nghị định bổ sung một số điều vào Nghị định số 73/2016/NĐ-CP, cá nhân trực tiếp hoạt động tư vấn bảo hiểm phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Cá nhân trực tiếp đánh giá rủi ro bảo hiểm phải có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành quản trị rủi ro hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Cá nhân trực tiếp tính toán bảo hiểm phải có trình độ từ đại học trở lên và điều kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong tổ chức tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm daiichi Việt nam.

Xử phạt tới 60-70 triệu đồng, tước chứng chỉ tư vấn bảo hiểm

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP) để cụ thể hóa các hành vi và chế tài áp dụng đối với từng hành vi vi phạm trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm.

Cụ thể, dự thảo đưa ra quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với các hành vi: không tuân theo quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn bản…

Mức phạt tiền từ 60-70 triệu đồng được đưa ra trong dự thảo đối với một trong các hành vi vi phạm sau: cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình được phép cung cấp; hoạt động phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động; tổ chức không có tư cách pháp nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm daiichi.