TIN HỌC 11 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 1

Dịch và sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím alt + F9. Lúc dịch chương trình, nếu như thấy có thông tin lỗi, các bạn nên coi phụ lục 7: một trong những thông báo lỗi nghỉ ngơi cuối giáo trình.


a) Gõ chương trình

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c, D: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

D:=b*b - 4*a*c;

x1:= (-b - sqrt(D) ) / (2*a),

x2:= -b/a - x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

Bạn đang xem: Tin học 11 bài tập và thực hành 1

b) Nhấn tổng hợp phím F2 với lưu lịch trình với tên là PTB2.PAS lên đĩa. 

c) Dịch và sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím alt + F9. Lúc dịch chương trình, nếu thấy có thông báo lỗi, các bạn nên xem phụ lục 7: một số thông báo lỗi ngơi nghỉ cuối giáo trình.

Sau lúc dịch dứt chương trình, bên trên màn hình xuất hiện thêm thông báo "Đã dịch thành công: hãy gõ một phím bất kỳ" để liên tiếp (Hình 4).

*

d) tiến hành chương trình: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9. Trên màn hình xuất hiện thêm thông báo nhập vào những giá trị a, b, c. Sau khoản thời gian nhập kết thúc các giá trị a = 1, b = -3, c = 2 thì công dụng của chương trình là x1 = 1.00 x2 = 2.00 (Hình 5).

*

Lưu ý:

Khi nhập những giá trị a, b, c ta đề xuất gõ dấu biện pháp sau mỗi lần nhập một giá chỉ trị.

Để cù trở lại screen soạn thảo chương trình, ta gõ phím Enter. Muốn nhập vào những giá trị khác của a, b, c thì ta đề nghị chạy lại chương trình.

Xem thêm: Hien File Ẩn Trong Win 7, 8, 10 Được Ưa Chuộng Hiện Nay, Cách Hiện File Ẩn, Thư Mục Ẩn Trên Windows 10/8/7


e) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9 rồi nhập các giá trị 1; 0; -2. Kết trái trên screen sẽ là:

X1 = -1.41 x2 = 1.41 (Hình 6).

*

f) Ta hoàn toàn có thể sửa lại lịch trình trên lúc không dùng biến trung gian D

Chương trình kia là:

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b - sqrt(b*b - 4*a*c) ) / (2*a),

x2:= -b/a — x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

- lúc nhập các bộ tài liệu 1; -3; 2 và 1; 0; -2 thì hiệu quả của chương trình không tồn tại gì nạm đối so với khi dùng biến trung gian D (x1 = 100 x2 = 2.00 và x1 = -1,41 x2 = 1.41

g) Sửa lại công tác để tính nghiệm x2 bằng hai cách:

Cách 1. Thay phương pháp x2 : = -b/a - x1; bằng công thức:

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a);


Khi đó lịch trình sẽ là:

Program Giai__PTB2 ,

uses crt;

var

a, b, c: real ;

x1, x2: real ;

begin

clrscr;

write("a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b — sqrt(b*b — 4*a*c))/(2*a) ;

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a) ;

write("xl = xl:6:2," x2 = ",x2:6:2) ; readln ;

end.

Cách 2: Dùng phát triển thành phụ D và thay bí quyết x2 : = -b/a - x1 ; bởi công thức: x2 : = (- b + sqrt (D) ) / (2*a) ;

Khi đó lịch trình sẽ là:

program Giai_PTB2 ,

uses crt ;

var a, b, c, D: real ,

x1, x2: real ;

begin

clrscr ,

write(" a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

D:= b*b - 4*a*c ;

x1:= (-b — sqrt (D) ) / (2*a) ,

x2:= (-b + sqrt(D))/(2*a) ;

write("x1 = x1 :6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

h) Với bộ dữ liệu 1; -5; 6 thì lịch trình đã sửa ở trên ý g) sẽ mang đến ta hiệu quả là x1 = 2 x2 = 3) (Hình 7)

*

i) Với bộ tài liệu 1; 1; 1 thì khi dịch lịch trình sẽ cho ta tác dụng là một thông tin lỗi: Error 207: Invalid floating point operation nghĩa là phép toán với dấu phẩy động không hợp lệ (Hình 8).