Các bên tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ

1. Dai-ichi Life Việt Nam

Là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Dai-ichi Việt Nam.

2. Tư vấn tài chính: 

Là cá nhân hoặc tổ chức có nhiệm vụ tư vấn và môi giới bán bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam theo Hợp đồng Tư vấn tài chính. Trong trường hợp này Liên Việt Post Bank là đơn vị tư vấn tài chính cho khách hàng mua bảo hiểm qua mô hình liên kết Liên Việt Post Bank  Dai-ichi Life Việt Nam ( Bảo hiểm Liên Việt ).

Các bên tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ

Quan hệ giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Tư vấn tài chính là quan hệ giữa một bên đặt đại lý và bên nhận làm đại lý, không phải là quan hệ giữa các bên hợp danh hoặc quan hệ giữa người sử dụng lao động và nguời lao động.

 

3. Bên mua bảo hiểm:

Là cá nhân hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm daiichi, ký kết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. 

  • Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân: phải đủ 18 tuổi trở lên, hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là người cung cấp thông tin và ký tên trên Giấy Yêu cầu bảo hiểm;
  • Nếu Bên mua bảo hiểm là tổ chức: phải được đăng ký, thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4. Người được bảo hiểm:

Là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, được Dai-ichi Life Việt Nam đồng ý bảo hiểm theo các quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

Người được bảo hiểm phải nằm trong độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm. Tùy theo từng sản phẩm mà độ tuổi có thể tham gia bảo hiểm là từ 0 (không) đến 60 (sáu mươi) tuổi tính theo tuổi sinh nhật vừa qua.

5. Người thụ hưởng:

Là cá nhân, hoặc tổ chức được Bên mua bảo hiểm chỉ định nhận toàn bộ hoặc một phần các quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng được ghi tên trong Giấy Yêu cầu bảo hiểm, Giấy Chứng nhận bảo hiểm và các thỏa thuận bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).