Sổ Đầu Bài Tiếng Anh Là Gì

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về nhà đề giáo dục đào tạo sẽ giúp các bạn nói về kế hoạch học của mình, ngôi trường mình đã học, môn học mình đã theo, điểm thi cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Sổ đầu bài tiếng anh là gì

Bạn vẫn xem: Sổ đầu bài tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, bệnh chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức lấy người học làm cho trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm cho của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ huấn luyện và giảng dạy theo giáo trình tất cả sẵn.

▪ thao tác làm việc tại nhà, không đề nghị đi lại.

▪ thời hạn giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính liên kết Internet ổn định, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn cho câu hỏi dạy học online.

▪ yêu thương cầu triệu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ học tập trực tiếp 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học.

Xem thêm: " Máy Mát Xa Cầm Tay Cá Heo " Giá Tốt Tháng 4, 2021, Máy Massage Cầm Tay Cá Heo Rf

▪ Lộ trình được thiết kế riêng mang lại từng học viên không giống nhau.

▪ dựa vào mục tiêu, đặc điểm từng ngành việc của học tập viên.

▪ Học hầu như lúc phần đông nơi, thời gian linh động.


*

▪ Được học tại môi trường bài bản 7 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ cam đoan đầu ra bởi văn bản.

▪ học tập lại MIỄN PHÍ mang đến khi chấm dứt đầu ra.

▪ tặng MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn quốc tế với tài liệu trong quy trình học.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, trên 900 Toeic.


*

A/an/the là phần đông từ không còn sức thân thuộc trong tiếng anh, chúng được hotline là mạo từ. Bao gồm 2 các loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác định và mạo từ xác định.


baohiemlienviet.com Learning System - khối hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho tất cả những người mới bắt đầu.