Kinh a di đà bản việt văn

NGHI THỨC CẦU SIÊUNIỆM HƯƠNG

(Thắp đèn đốt hương thơm trầm chấm dứt, đứng ngay nthêm chắp tay nhằm ngang ngực mật niệm)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN
Án lam tóa ha. (3 lần)TỊNH TAM NGHIỆPhường. CHƠN NGÔNÁn ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)(Chủ lễ thắp tía cây mùi hương quỳ ngay thật chũm hương thơm ngang trán niệm bài cúng hương).CÚNG HƯƠNGNguyện demo diệu hương thơm vân,Biến mãn thập phương thơm giới,Cúng nhường nhịn độc nhất thiết Phật,Tôn pháp chỏng Bồ tát,Vô biên Tkhô giòn văn uống bọn chúng,Cập nhất thiết Thánh Hiền,Duyên khởi quang minc đài,Xứng tánh tác Phật sự,Phổ huân chư chúng sinc,Giai phân phát Bồ đề trọng điểm,Viễn ly chỏng vọng nghiệp,Viên thành Vô thượng đạo.KỲ NGUYỆNĐệ tử chúng đẳng, nguyện thập phương thường xuyên trú Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Từ bi gia hộ đệ tử… pháp danh… Bồ đề trung ương vững chắc và kiên cố, trường đoản cú giác, giác tha, giác hạnh như ý, dữ pháp giới bọn chúng sinc, độc nhất vô nhị thời đồng đắc A nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề.(Đứng dậy cắn mùi hương vào lư rồi lẹo tay đứng trực tiếp với niệm)TÁN PHẬTPháp vương vãi Vô thượng tônTam giới vô luân thấtThiên nhơn chi Đạo sưTứ đọng sinc đưa ra Từ phụƯ độc nhất vô nhị niệm quy yNăng khử tam kỳ nghiệpXưng dương nhược tán thánỨc kiếp mạc năng tận.QUÁN TƯỞNGNăng lễ, slàm việc lễ tánh ko tịch,Cảm ứng đạo giao nan bốn nghì,Ngã demo đạo tràng nhỏng Đế châu,Thập pmùi hương clỗi Phật ảnh hiện trung.Ngã thân ảnh hiện tại chư Phật tiền,Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.– Chí trọng điểm đhình họa lễ: Nam mô Tận hỏng không, trở nên pháp giới, vượt, hiện, vị lai thập pmùi hương clỗi Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam bảo. (1 lạy)– Chí trung khu đhình họa lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinc Di Lặc Tôn Phật, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)– Chí trung khu đhình họa lễ: Nam tế bào Tây pmùi hương Cực lạc nhân loại Đại trường đoản cú Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng vương vãi Bồ tát, Thanh hao tịnh Đại hải chúng Bồ tát. (1 lạy)TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương thơm sạ sức nóng,

Pháp giới mông huân,

Clỗi Phật hải hội vớ diêu vnạp năng lượng,

Tùy xứ đọng kiết tường vân,

Thành ý phương ân,

Clỗi Phật hiện tại body.

Bạn đang xem: Kinh a di đà bản việt văn

Nam-tế bào Hương-Vân-Cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)CHÚ ĐẠI BINam mô Đại Bi hội thượng Phật Bồ tát.(3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại-bi vai trung phong đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ domain authority.

Nam-tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority, án, tát bàn ra phạt duệ số đát mãng cầu đát lan.

Nam-mô vớ kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-tế bào mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bởi, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà domain authority đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc ni mãng cầu, tía dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ domain authority.

Nam-tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam-tế bào Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.(3 lần)KHAI KINH KỆ

Vô thượng thậm thâm nám vi diệu pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,Ngã klặng loài kiến văn uống đắc thọ trì,Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

KINH A-DI-ĐÀNAM-MÔ LIÊN-TRÌ HẢI-HỘI PHẬT BỒ-TÁT.(3 lần)PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINHNlỗi thị ngã văn: Nhứt thời Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên, dữ đại Tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A-La-hán, chúng sngơi nghỉ tri thức:

Trưởng-lão Xá-Lợi-Phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Li-bà-đa, Châu-lợi bàn-đà-dà, Nan-đà, A-Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-mãng cầu, Bạc-Câu-la, A-nâu-lâu-đà, nlỗi thị đẳng chư đại đồ đệ, tinch clỗi Bồ-tát ma-ha-tát. Văn-thù Sư-lợi pháp-vương-tử, A-dật-nhiều Bồ-tát, Càng Đà-ha-đề Bồ-tát, Thường-tinh-tấn Bồ-tát, dữ nlỗi thị đẳng, chỏng đại Bồ-tát; cập Thích-đề-hoàn nrộng đẳng, vô-lượng chỏng thiên, đại-bọn chúng câu.

Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-Lợi-Phất: "Tùng thị Tây-phương vượt thập vạn ức Phật-độ, hữu thế-giới danh viết Cực-lạc kỳ độ hữu Phật hiệu A-Di-Đà, klặng bây giờ thuyết-pháp".

Xá-Lợi-Phất! Bỉ độ hà cầm cố danh vi Cực-lạc? Kỳ quốc chúng-sanh vô hữu bọn chúng khổ, đản tbọn họ chư lạc, nắm danh Cực-lạc. Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la-võng, thất trùng sản phẩm tchúng ta, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị nỗ lực bỉ quốc danh vi Cực-lạc.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ, hữu thất gia hạn, chén công-đức tdiệt, sung mãn kỳ trung, trì nhằm thuần dĩ klặng sa cha địa, Tứ đọng biên giai đạo, kim ngân, lưu-ly, pha-lê hiệp thành; thượng hữu, thọ các, diệc dĩ kyên, ngân, lưu-ly, pha-lê, xa-cừ, xích-châu, mã-óc nhi nghiêm sức chi. Trì tầm thường liên-hoa, đại như xa luân, thanh khô nhan sắc tkhô cứng quang, huỳnh dung nhan huỳnh quang, xích sắc đẹp xích quang đãng, bạch nhan sắc bạch quang quẻ, huyền ảo hương thơm khiết.

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thắng lợi nhỏng thị công đức nghiêm túc.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ thường tác thiên nhạc, huỳnh kyên ổn vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn-đà-la hoa, kỳ độ chúng-sanh thường dĩ tkhô hanh đán, các dĩ y-kích thạnh bọn chúng diệu hoa cúng dường tha phương thơm thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hườn đáo bổn quốc, phạn thực tởm hành.

Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc độ thắng lợi nhỏng thị công đức trang-nghiêm.

Phục trang bị Xá-Lợi-Phất! Bỉ-quốc thường hữu chủng chủng kỳ lạ, tạp sắc đẹp đưa ra điểu: Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng đưa ra điểu, thị chư bọn chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng: ngũ-căn uống, ngũ-lực, thất-bồ-đề phần, bát-thánh-đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng-sinh vnạp năng lượng thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Nhữ đồ gia dụng vị thử điểu, thiệt thị tội báo ssinh sống sanh. Slàm việc dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc-độ vô tam ác đạo. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ thượng vô ác đạo đưa ra danh, hà huống hữu thiệt, thị chỏng chúng điểu, giai thị A-Di-Đà Phật dục linc pháp-âm tuyên giữ chuyển đổi ssinh hoạt tác.

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc-độ vi phong xuy rượu cồn, chỏng bảo hàng tchúng ta, cập bảo la võng, xuất kỳ diệu âm, thí nlỗi bá thiên chủng nhạc bên cạnh đó cu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi vai trung phong. Xá-Lợi-Phất! Kỳ Phật quốc-độ, chiến thắng, nhỏng thị công-đức trang-nghiêm.

Xá-Lợi-Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà nạm hiệu A-Di-Đà? Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quang-minch vô-lượng, chiếu thập pmùi hương quốc, vô ssống vật cản, thị cố hiệu vi A-Di-Đà.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nrộng dân, vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, cầm danh A-Di-Đà.

Xá-Lợi-Phất! A-Di-Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư klặng thập kiếp.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật hữu vô-lượng vô-biên Thinh-văn đệ-tử, giai A-la-hán, phi thị toán thù số bỏ ra sở năng tri; clỗi Bồ-tát bọn chúng diệc phục nhỏng thị.

Xá-Lợi-Phất! Bỉ Phật quốc độ thành-tựu nhỏng thị công-đức trang-nghiêm.

Hựu Xá-Lợi-Phất! Cực-lạc quốc-độ chúng-sinh sinh giả, giai thị a-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu nhứt sinh té xứ đọng, kỳ số thậm đa phi thị toán thù số, slàm việc năng tri chi, đản khả dĩ vô-lượng vô-biên a-tăng-kỳ ttiết.

Xá-Lợi-Phất! Chúng-sanh văn uống giả, ưng đương phạt nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Ssinh sống dĩ đưa hà? Đắc dữ nlỗi thị chỏng thượng thiện-nhơn câu hội nhứt xứ đọng.

Xá-Lợi-Phất! Bất khả dĩ tphát âm thiện-cnạp năng lượng phước-đức nhơn-dulặng, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-phái nam tử, thiện-nư nrộng, vnạp năng lượng thuyết A-Di-Đà Phật, chấp trì danh-hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ đọng nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhứt tâm bất loàn. Kỳ nhơn lâm mạng tầm thường thời, A-Di-Đà Phật dữ clỗi Thánh-chúng, hiện giờ kỳ chi phí, thị nrộng thông thường thời, tâm bất điên-hòn đảo, tức đắc vãng-sanh A-Di-Đà Phật Cực-lạc quốc-độ.

Xá-Lợi-Phất! Ngã kiến thị lợi, núm ttiết demo ngôn, nhược hữu chúng-sanh văn uống thị tngày tiết trả, ưng đương phân phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.

Xá-Lợi-Phất! Nhỏng vấp ngã klặng mang, tán thán A-Di-Đà Phật bất khả tứ nghị công-đức bỏ ra lợi.

Đông pmùi hương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng tá Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang đãng Phật, Diệu-âm Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, biến hóa phụ tam-thiên đại-thiên thế-giới, tngày tiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết clỗi Phật sngơi nghỉ hộ-niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Nam phương thế-giới hữu Nhựt-Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu-Di-Đăng Phật, Vô-Lượng Tinch Tấn Phật; nhỏng thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng mạo, thay đổi prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Tây-Phương thơm thế-giới hữu Vô-Lượng-Tbọn họ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại-Quang-Phật, Đại-Minch Phật, Bảo-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật; nlỗi thị đẳng hằng hà sa số clỗi Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, vươn lên là prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, tmáu thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết clỗi Phật sngơi nghỉ hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Bắc pmùi hương thế-giới, hữu Diệm-Kiên Phật, Tối-Thắng-AÂm Phật, Nan-Thơ Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng Minch Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng mạo, biến chuyển prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, ttiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chỏng Phật sở hộ-niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Hạ pmùi hương thế-giới, hữu Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Ma Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật; nlỗi thị đẳng hằng hà sa số chỏng Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, biến chuyển prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chư Phật ssống hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! Thượng phương thế-giới, hữu Phạm-AÂm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc-Bảo-Hoa-Nghiêm thân Phật, Ta-La-Thọ-Vương Phật, Bảo-Hoa-Đức Phật, Kiến-Nhứt-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng mạo, đổi thay prúc tam-thiên đại-thiên thế-giới, tngày tiết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng-sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư-nghị công-đức nhứt thiết chỏng Phật sở hộ niệm kinh".

Xá-Lợi-Phất! "Ư nhữ ý vân hà? Hà chũm danh vi: Nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm kinh"?

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu thiện-phái mạnh tử, thiện-nữ giới nrộng văn uống thị gớm tchúng ta trì giả, cập văn uống clỗi Phật danh đưa, thị chỏng thiện-nam giới tử, thiện-cô gái nhơn, giai vi nhứt-thiết chư Phật đưa ra sngơi nghỉ hộ niệm, giai đắc bất tân hận đưa ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Thị cố kỉnh Xá-Lợi-Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật ssinh sống tmáu.

Xá-Lợi-Phất! Nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện, klặng phát-nguyện, đương vạc nguyện, dục sanh A-Di-Đà Phật quốc đưa, thị chỏng nrộng đẳng giai đắc bất tân hận gửi ư a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sinh, nhược kyên ổn sinh, nhược đương sanh.

Thị cố gắng Xá-Lợi-Phất! Chỏng thiện-nam tử, thiện-thanh nữ nhơn, nhược hữu tín trả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Nút Home Trên Iphone / Ipad Cực Dễ, Hướng Dẫn Kích Hoạt Nút Home Ảo Trên Iphone

Xá-Lợi-Phất! Như bửa kyên ổn đưa, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công-đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán bửa bất khả tứ nghị công-đức nhi tác thị ngôn: "Thích-Ca Mâu-Ni Phật năng vi thậm nan hy hữu đưa ra sự, năng ư Ta-bà quốc-độ ngũ-trược ác thế; kiếp-trược, kiến-trược, phiền-não trược, chúng-sanh trược, mạng-trược trung đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị clỗi chúng-sanh, tmáu thị nhứt thiết thế-gian nan tín bỏ ra pháp.

Xá-Lợi-Phất! Đương tri bửa ư ngũ-trược ác cố kỉnh, hành demo nan sự, đắc a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vị nhứt thiết thế-gian thuyết thử nan tín bỏ ra pháp, thị vi thậm nan.

Phật ttiết thử ghê dĩ, Xá-Lợi-Phất cập clỗi Tỳ-kheo, nhứt thiết thế-gian, Thiên, Nhơn, A-tu-la đẳng, văn Phật sngơi nghỉ ttiết, hoan-hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

Phật thuyết A-Di-Đà kinh.***

A-DI-ĐÀ PHẬT TÁN:Tây-pmùi hương Giáo-Chủ Tịnh-độ năng Nrộng, Tứ đọng thập chén nguyện độ chúng-sinh, Phát nguyện thệ hoằng thâm. Thượng-phẩm thượng-sinh, Đồng phó Bửu-Liên thành.CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ:(Mỗi câu hầu hết đọc)

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Lượng-Quang Như-Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Biên-Quang Như-Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Ngại-Quang Như-Lai.

4.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Đối-Quang Như-Lai.

5.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Diệm-Vương-Quang Như-Lai.

6.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Thanh-Tịnh-Quang Như-Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Hoan-Hỉ-Quang Như-Lai.

8.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Trí-Huệ-Quang Như-Lai.

9.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Nan-Tư-Quang Như-Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Bất-Đoạn-Quang Như-Lai.

11.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Vô-Xưng-Quang Như-Lai.

12.- Nam-tế bào An-Dưỡng quốc, Cực-lạc giới Di-Đà Hải-hội, Siêu-Nhật-Nguyệt-Quang Như-Lai.

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ĐA TÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-nhiều thời, chiếu loài kiến ngũ-uẩn giai không, độ tốt nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc đẹp, sắc đẹp tức thị không, không tức thị nhan sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục nhỏng thị.

Xá-Lợi-Tử ! Thị chỏng Pháp ko tướng tá, bất sinh, vong mạng, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất sút. Thị nuốm ko trung, vô nhan sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô dung nhan, thinh, hương thơm, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minc diệc, vô vô-minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô ssống đắc thế, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều gắng, trung khu vô quái-ngại; vô quái-ngại ngùng gắng, vô hữu khủng-tía, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết-bàn. Tam-thay chỏng Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-nhiều vắt, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần crúc, thị đại minh chú, thị vô-thượng chụ, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố tngày tiết Bát-nhã-ba-la-mật-nhiều chú, tức ttiết chụ viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha.(3lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ĐỊNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô a di nhiều bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa vớ đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị nhiều, tì ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha.

TÁN PHẬT

A-Di-Đà Phật thân klặng sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di

Cám mục trừng tkhô cứng tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật rất nhiều ức,

Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên

Tứ thập chén bát nguyện độ chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linch đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới đại-tự đại-bi A-Di-Đà Phật.

Nam-tế bào A-Di-Đà Phật.(Niệm các không nhiều tùy ý)

Nam-mô Đại-bi Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam-tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam-tế bào Đại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam-tế bào Thanh-tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM THẬP PHƯƠNG

Thập pmùi hương Tam-gắng Phật

A-Di-Đà đệ nhứt,

Cửu phđộ ẩm độ chúng-sanh

Oai-đức vô cơ cực,

Ngã kyên ổn đại quy-y.

Sám-ân hận tam nghiệp tội,

Phàm hữu clỗi phước thiện tại,

Chí chổ chính giữa dụng hồi-hướng.

Nguyện đồng niệm Phật nhơn,

Cảm ứng tùy thời hiện,

Lâm bình thường Tây-phương chình họa,

Phân-minc tại mục chi phí,

Kiến văn giai tinc tấn,

Đồng sinh Cực-lạc quốc,

Kiến Phật liễu sanh-tử,

Nlỗi Phật-độ nhứt-thiết,

Vô-biên phiền-óc đoạn,

Vô-lượng pháp môn tu;

Thệ nguyện độ chúng-sinh,

Tổng giai thành Phật đạo;

Hư-không hữu tận, bửa nguyện vô-cùng,

Hư-ko hữu tận, ngã nguyện vô-cùng,

Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí.

MƯỜI ĐẠI NGUYỆN

(Quỳ đọc)

Đệ-tử bọn chúng đẳng

Tùy-thuận tu tập

Phổ-Hiền Bồ-tát

Thập chủng đại nguyện:

Nhứt giả lễ kính chư Phật,

Nhị mang xưng tán Như-Lai,

Tam đưa quảng tu cúng-dường,

Tứ đọng đưa sám-hối nghiệp-chướng,

Ngũ giả tùy-hỷ công-đức,

Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân,

Thất đưa thỉnh Phật trụ cố gắng,

Bát giả thường xuyên tùy Phật học,

Cửu trả hằng thuận chúng-sinh,

Thập trả phổ giai hồi-phía.

HỒI HƯỚNG

Phúng ghê công-đức thù chiến hạ hạnh,

Vô biên chiến thắng phước giai hồi-phía,

Phổ nguyện pháp-giới chỏng chúng-sinh,

Tốc vãng vô-lượng-quang quẻ Phật gần kề.

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-óc,

Nguyện đắc trí-huệ crộng minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế cầm cố thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sinh Tây-pmùi hương Tịnh-độ trung,

Cửu phđộ ẩm Liên-hoa vi phú chủng loại,

Hoa knhị kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối hận Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ test công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

Giai cùng thành Phật-đạo.

THƯỢNG LAI

(Vị nhà lễ xướng một mình như sau):

Đệ-tử chúng đẳng, cung tựu Phật chi phí, phúng tụng Đại-thừa kinh chụ, cập niệm Phật công đức, siêng vày kỳ vô cùng mùi hương linch..... Pháp danh..... tốc xả mê-thứ, cực kỳ sinh Tịnh-độ.

PHỤC NGUYỆN:

Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu, nguyện mùi hương linch đắc độ cao-hết sức, kỳ gia-quyến hàm triêm lợi-lạc.

PHỔ NGUYỆN:

Âm vô cùng dương thới, pháp giới chúng-sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo.

(Đồng niệm)Nam-tế bào A-Di-Đà Phật.

TAM QUY-Y:

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phân phát vô-thượng trung ương. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sinh, xâm nhập kinh-tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sinh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô trinh nữ. (1 lạy)--000--