Từ Vựng Tiếng Anh Các Loài Động Vật/Animals Name In English/English Online

A: Từ vựng giờ đồng hồ Anh về loài vật – Các loại động vật hoang dã làm việc Châu PhiB: Từ vựng tiếng Anh về bé vật: Các loài chimC: Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bé vật: Các con vật sinh hoạt dưới nướcD: Từ vựng giờ Anh về nhỏ vật: các loài thúE: Từ vựng tiếng Anh về bé vật: các loại côn trùngF: Từ vựng giờ đồng hồ anh về con vật – các loại động vật hoang dã lưỡng cưG: Từ vựng tiếng Anh về con vật – các loại động vật hoang dã nuôi

Tổng vừa lòng 100 TỪ VỰNG tiếng Anh cơ bản chủ đề CON VẬT phổ cập duy nhất.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh các loài động vật/animals name in english/english online

Bài viết được phân tạo thành các team động vật hoang dã khác nhau góp bạn học tập thâu tóm tiện lợi, dễ lưu giữ với học tiếng Anh hiệu quả hơn.

*


A: Từ vựng giờ Anh về con vật – Các loài động vật hoang dã sinh hoạt Châu Phi

1. Zebra – /ˈziː.brə/: Con ngựa vằn

2. Lioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)

3. Lion – /ˈlaɪ.ən/: Sư tử (đực)

4. Hyena – /haɪˈiː.nə/: Con linc cẩu

5. Gnu – /nuː/: Linh dương đầu bò

6. Baboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó

7. Rhinoceros – /raɪˈnɒs.ər.əs/: Con cơ giác

8. Gazelle – /gəˈzel/: Linh dương Gazen

9. Cheetah – /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa

10. Elephant – /ˈel.ɪ.fənt/: Von voi

B: Từ vựng giờ đồng hồ Anh về nhỏ vật: Các loại chim

1. Owl – /aʊl/: Cú mèo

2. Eagle – /ˈiː.gl/: Chim đại bàng

3. Woodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chyên ổn gõ kiến

4. Peacock – /ˈpiː.kɒk/: Con công (trống)

5. Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ

6. Heron – /ˈher.ən/: Diệc

7. Swan – /swɒn/: Thiên nga

8. Falcon – /ˈfɒl.kən/: Chlặng ưng

9. Ostrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu

10. Nest – /nest/: Cái tổ

11. Feather – /ˈfeð.əʳ/: Lông vũ

12. Talon – /ˈtæl.ən/: Móng vuốt

Tìm hiểu thêm các cỗ trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh theo nhà đề:

500 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể địa điểm thị trấn – LangGo 

500 tự vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp và công việc – LangGo

C: Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bé vật: Các loài vật sống bên dưới nước

1. Seagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển

2. Octopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc

3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm

4. Shellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc

5. Jellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứa

6. Killer whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: Loại cá voi nhỏ dại mầu Đen trắng

7. Squid – /skwɪd/: Mực ống

8. Fish – fin – /fɪʃ. fɪn/ – Vảy cá

9. Seal – /siːl/: Chó biển

10. Coral – /ˈkɒr.əl/: San hô

D: Từ vựng giờ đồng hồ Anh về con vật: những loài thú

*

1. Moose – /muːs/: Nai sừng tấm {sống phía bắc châu Phi, Âu, Á)

2. Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (tương đương đực)

3. Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột

4.

Xem thêm: Cách Chỉnh Biểu Tượng Trên Desktop Nhỏ Lại

Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mĩ

5. Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực

6. Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước

7. Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: Con hải ly

8. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: Con nhím

9. Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi

10. Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi

E: Từ vựng giờ Anh về nhỏ vật: những loại côn trùng

1. Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm

2. Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa

3. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong

4. Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: Loại nhện lớn

5. Parasites – /’pærəsaɪt/: Kí sinc trùng

6. Ladybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa

7. Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: Con muỗi

8. Cockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: Con gián

9. Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu

10. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong

F: Từ vựng tiếng anh về loài vật – những loài động vật lưỡng cư

1. Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mĩ

2. Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu

3. Toad – /təʊd/: Con cóc

4. Frog – /frɒg/: Con ếch

5. Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: to long

6. Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh

7. Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: Tắc ktrần hoa

8. Dragon – /ˈdræg.ən/: Con rồng

9. Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa

10. Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

G: Từ vựng giờ đồng hồ Anh về con vật – những loại động vật nuôi

1. Lamb – /læm/: Cừu con

2. Herd of cow – /hɜːd əv kaʊ/: Đàn bò

3. Chicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: Gà

4. Flochồng of sheep – /flɒk əv ʃiːp/: Bầy cừu

5. Horseshoe – /ˈhɔːs.ʃuː/: Móng ngựa

6. Donkey – /ˈdɒŋ.ki/: Con lừa

7. Piglet – /ˈpɪg.lət/: Lợn con

8. Female – /ˈfiː.meɪl/: Giống cái

9. Male – /meɪl/: Giống đực

10. Horse – /hɔːs/: Ngựa

Vậy là họ vừa được học kết thúc gần như từ vựng giờ Anh về con vật. baohiemlienviet.comchúc các bạn học tập xuất sắc giờ Anh!