Điểm Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Tỉnh Thái Bình

1D2C3B4A5A6D7A8B9A10B
11C12D13A14C15D16A17B18D19D20A
21C22B23D24B25D26C27A28A29A30B
31C32D33A34C35C36D37B38D39C40A
41D42B43C44C45C46D47B48C49B50A

(Xem giải) Câu 1: Cho cha hiđrocacbon mạch hsống X, Y, Z (MX (Xem giải) Câu 2: Cho sơ thứ phản ứng: FeS2 + H2SO4 (quánh, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Sau Lúc phương thơm trình bội nghịch ứng được cân bằng, tỉ lệ số nguyên ổn tử lưu huỳnh bị khử với số nguyên ổn tử diêm sinh bị oxi hóa là

A. 4:11. B. 15:4. C. 11:4. D. 4:15.

Bạn đang xem: Điểm thi học sinh giỏi lớp 12 tỉnh thái bình

(Xem giải) Câu 3: Điện phân rét tan Al2O3 với các năng lượng điện cực bằng than chì, thu được m gam Al làm việc catot cùng hỗn hợp khí X ngơi nghỉ anot gồm CO với CO2. Dẫn 1/10 hỗn hợp X qua ống sứ đọng cất 24 gam Fe2O3 và 32 gam CuO nung nóng, thấy thoát ra khí Y duy nhất. Hấp thú hết Y vào hỗn hợp nước vôi vào dư, thu được 130 gam kết tủa. Phần rắn còn lại trong ống sứ đọng bỏ vô dung dịch H2SO4 quánh, lạnh (sử dụng dư), chiếm được 8,96 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử độc nhất của S+6). Các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 432. B. 396. C. 324. D. 360.

(Xem giải) Câu 4: Cho các dìm xét sau:(a) khi để thọ vào không khí, các amin thơm bị đưa tự không màu sắc sang màu sắc hồng vày bị thoái hóa.(b) Este, chất to, tinch bột, xenlulozơ, peptit, protein số đông bị tdiệt phân trong môi trường xung quanh axit với môi trường thiên nhiên kiềm.(c) Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm đựng nước, anilin phần đông không chảy với nổi lên phía trên ống thử.(d) Tirozin (axit α-amino-β (p-hiđroxiphenyl)alanin) hoàn toàn có thể tác dụng cùng với NaOH vào dung dịch theo tỉ lệ mol 1:2.(e) Peptit có thể bị tbỏ phân thành những peptit ngắn lại hơn nữa nhờ các enzyên bao gồm tính sệt hiệu vào trong 1 links peptit nhất mực như thế nào đó.(g) Tripeptit mạch hsinh hoạt Gly-Glu-Lys tất cả số ngulặng tử nitơ bằng số nguim tử oxi vào phân tử.Số nhận xét đúng là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

(Xem giải) Câu 5: Thả một viên bi hình cầu bán kính là r1 làm cho bởi sắt kẽm kim loại Zn nặng trĩu 3,375 gam vào 17,782 gam hỗn hợp HCl 15%. Sau Lúc phản nghịch ứng trọn vẹn thì bán kính viên bi mới là r2 (trả sử viên bi bị mòn hầu như tự những phía). Biểu thức tương tác giữa r1 với r2?

A. r1 = 1,5r2. B. r1 = 1,39r2. C. r1 = 1,75r2. D. r1 = 2r2.

Câu 6: Có 5 dung dịch A, B, C, D, E, từng hỗn hợp cất một trong các chất: glucozơ; saccarozơ; anilin; axit glutamic; peptit Ala-Gly-Val. Để khẳng định chất chảy trong các dung dịch, thực hiện các bước phân tách theo bảng sau:


Thuốc thửABCDE
Bước 1quỳ tímhóa đỏ
Cách 2hỗn hợp Br2/H2Omất màukết tủa trắng
Cách 3Cu(OH)2/OH–dung dịch

xanh lam

dung dịch

màu sắc tím

Các hóa học A, B, C, D, E theo thứ tự là

A. anilin, saccarozơ, peptit, axit glutamic, glucozơ. B. glucozơ, axit glutamic, anilin, peptit, saccarozơ.

C. glucozơ, peptit, anilin, saccarozơ, axit glutamic. D. glucozơ, axit glutamic, anilin, saccarozơ, peptit.

(Xem giải) Câu 7: Thực hiện tại những xem sét sau:(a) Cho a mol bột Mg vào hỗn hợp đựng a mol FeCl3.(b) Cho nhàn hỗn hợp đựng a mol HCl vào dung dịch cất a mol KHCO3 và 2a mol K2CO3.(c) Cho a mol KOH vào hỗn hợp đựng a mol Ca(HCO3)2.(d) Cho a mol Ba(HCO3)2 vào dung dịch cất a mol KHSO4.(e) Hấp thụ khí NO2 vào dung dịch NaOH dư.(g) Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HI dư.Số thí nghiệm thu được hỗn hợp có chứa hai muối bột sau bội phản ứng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

(Xem giải) Câu 8: Cho những nhận xét sau:(a) Phân đạm amoni chỉ cân xứng cùng với khu đất chua.(b) Amophot (các thành phần hỗn hợp tất cả (NH4)2HPO4 với NH4H2PO4) là một trong nhiều loại phân bón tất cả hổn hợp.(c) Thành phần thiết yếu của supephotphat kép tất cả Ca(H2PO4)2 cùng CaSO4.(d) Tro thực thứ cũng là một trong loại phân kali bởi vì gồm đựng nhiều K2SO4.(e) Urê bao gồm công thức là (NH2)2CO với là một trong những vừa lòng hóa học vô cơ.(g) Các nguyên liệu nhằm chế tạo phân lấn là quặng photphorit hoặc apatit.Số dấn xét sai trái là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

(Xem giải) Câu 9: Nung nóng 0,63 mol hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 vào một bình kín đến khối hận lượng ko đổi thu được chất rắn Y và 6,72 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 22,8. Cho hầu hết Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp đựng 1,35 mol HCl và 0,19 mol HNO3 đun nhẹ thu được dung dịch A và V lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO và N2O. Cho nhiều loại A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 0,224 lít NO (đktc) là mặt hàng khử duy nhất và 206,685 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hầu hết. Giá trị của V là

A. 3,584. B. 5,376. C. 4,032. D. 6,272.

(Xem giải) Câu 10: Cho anđehit X mạch hsống gồm công thức phân tử là CxHyOz. Cho 0,15 mol X phản ứng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 đun cho nóng thì chiếm được 64,8 gam Ag. Cho 0,125a mol X bội nghịch ứng với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) thì thể tích H2 phản ứng là 8,4a lkhông nhiều (đktc). Mối tương tác giữa x và y là

A. 2x – y – 2 = 0. B. 2x – y – 4 = 0. C. 2x – y + 4 = 0. D. 2x – y + 2 = 0.

(Xem giải) Câu 11: Tbỏ phân hoàn toàn 42,38 gam hỗn hợp X có nhì triglixerit mạch hsống vào hỗn hợp KOH 28% (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, chiếm được phần tương đối Y nặng nề 26,2 gam cùng phần rắn Z. Đốt cháy trọn vẹn Z chiếm được K2CO3 cùng 152,63 gam các thành phần hỗn hợp CO2 với H2O. Mặt không giống a mol X bội phản ứng về tối nhiều cùng với 0,24 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của a là

A. 0,24 mol. B. 0,12 mol. C. 0,15 mol. D. 0,18 mol.

(Xem giải) Câu 12: Hỗn vừa lòng X cất etylamin với trimetylamin. Hỗn vừa lòng Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hngơi nghỉ A, B (MA


A. 2,16. B. 8,64. C. 6,48. D. 4,32.

(Xem giải) Câu 24: X cùng Y là hai nguyên ổn tố nằm trong cùng một chu kì và làm việc hai đội A thường xuyên trong bảng tuần trả (số hiệu nguim tử ZX (Xem giải) Câu 25: Oxi hóa m gam ancol X đối chọi chức thu được 1,8m gam các thành phần hỗn hợp Y có anđehit, axit cacboxylic và nước. Chia tất cả hổn hợp Y thành nhị phần đều nhau. Phần 1: công dụng với Na dư, chiếm được 4,48 lít khí H2 (đktc). Phần 2: tác dụng với AgNO3 dư vào dung dịch NH3, nhận được a gam Ag. Giá trị của m với a lần lượt là

A. 20,0 và 108,0. B. 12,8 và 64,8. C. 16,0 cùng 43,2. D. 16,0 với 75,6.

(Xem giải) Câu 26: Cho 3,94 gam hỗn hợp X gồm C, P, S vào dung dịch HNO3 đặc, lạnh, dư. Sau Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp nhì khí trong các số đó tất cả 0,90 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Đem dung dịch Y chức năng cùng với hỗn hợp BaCl2 dư thu được 4,66 gam một chất kết tủa. Mặt không giống, khi đốt cháy trọn vẹn 3,94 gam tất cả hổn hợp X vào oxi dư, đem cục bộ khí tạo nên thành dung nạp không còn vào hỗn hợp cất 0,1 mol KOH với 0,15 mol NaOH chiếm được dung dịch chứa m gam chất chảy. Giá trị của m là

A. trăng tròn,68 B. 16,15. C. 16,18. D. 15,64

(Xem giải) Câu 27: Cho các nhận xét sau:(a) Cộng hóa trị của nguyên tố nitơ vào phân tử axit nitric là 4.(b) Các nguyên tố trong cùng đội A đều có số electron lớp bên ngoài thuộc vào nguyên tử đều nhau.(c) Chất X vừa công dụng cùng với hỗn hợp axit, vừa tác dụng cùng với hỗn hợp bazơ chứng minh X lưỡng tính.(d) Để pha chế sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm rất có thể điện phân nóng tan muối hạt halogenua khớp ứng của bọn chúng.(e) Hợp kyên Fe-C bị bào mòn điện hóa vào không gian ẩm, trên catot xẩy ra thừa trình: O2 + 2H2O + 4e → 4OH-.(g) Người ta tạo thành “Fe tây” (sắt tgắng thiếc), “tôn” (Fe tcố kỉnh kẽm) là áp dụng phương thức năng lượng điện hóa nhằm bảo vệ Fe ngoài bào mòn.Số thừa nhận xét đúng là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

(Xem giải) Câu 28: Tiến hành thể nghiệm sau:Bước 1: Rót vào ống nghiệm 1 và 2, mỗi ống khoảng tầm 3 ml hỗn hợp H2SO4 loãng cùng nồng độ và cho vô mỗi ống một mẩu kẽm đồng nhất. Quan ngay cạnh bọt bong bóng khí thoát ra.Cách 2: Nhỏ thêm 2 – 3 giọt dung dịch CuSO4 vào ống 2. So sánh tốc độ bọt bong bóng khí thoát ra ở cả hai ống.Cho các phát biểu sau:(a) Bọt khí bay ra sinh hoạt ống 2 nkhô hanh hơn so với ống 1.(b) Ống 1 chỉ xảy ra ăn mòn hoá học tập còn ống 2 chỉ xảy ra ăn mòn điện hoá.(c) Bọt khí thoát ra ở cả hai ống vận tốc là tương đồng.(d) Tại cả nhị ống nghiệm, Zn mọi bị oxi hoá thành Zn2+.(e) Tại bước 1, ví như nuốm sắt kẽm kim loại kẽm bởi sắt kẽm kim loại sắt thì hiện tượng vẫn xảy ra tựa như.(g) Tại bước 2, giả dụ thế dung dịch CuSO4 bởi hỗn hợp MgSO4 thì hiện tượng vẫn xảy ra tương tự.Số tuyên bố đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

(Xem giải) Câu 29: Cho a mol mỗi chất sắt, FeO, Fe3O4, FeCO3, Fe(NO3)2, FeI2, FeS, Fe(OH)2, KBr, Cu2O tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh, dư. Có từng nào hóa học sau bội phản ứng chiếm được a mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất)?

A. 6. B. 7. C. 5. D. 8.

(Xem giải) Câu 30: Ba dung dịch A, B, C thỏa mãn:– A công dụng cùng với B chiếm được kết tủa X, mang lại X vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, thấy thoát ra khí không màu sắc hóa nâu ngoài không khí, đôi khi nhận được kết tủa Y.– B tính năng với C thấy khí thoát ra, mặt khác thu được kết tủa.– A tính năng C nhận được kết tủa Z, mang đến Z vào dung dịch HCl dư, thấy khí ko màu bay ra.A, B, C theo lần lượt là các dung dịch:

A. FeCl2, AgNO3, Ba(OH)2. B. FeSO4, Ba(OH)2, (NH4)2CO3.

C. NaHSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3. D. CuSO4, Ba(OH)2, Na2CO3.

(Xem giải) Câu 31: X, Y, Z là 3 este đông đảo no, mạch hsống và không phân nhánh. Đốt cháy 0,115 mol hỗn hợp E đựng X, Y, Z chiếm được 10,304 lít khí CO2 (đktc). Mặt không giống đun nóng 22,34 gam E đề xuất sử dụng 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được tất cả hổn hợp muối hạt và tất cả hổn hợp F cất các ancol. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy trọng lượng bình tăng 13,7 gam. Lấy các thành phần hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút chiếm được một khí tốt nhất tất cả trọng lượng m gam. Giá trị của m là

A. 0,81. B. 0,44. C. 0,54. D. 1,08.

(Xem giải) Câu 32: Hòa tung trọn vẹn 13,44 gam sắt kẽm kim loại M (hóa trị không đổi) vào dung dịch axit HNO3 dư, nhận được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:– Phần 1: đến tính năng cùng với hỗn hợp NaOH dư thu được kết tủa Y. Nung Y cho trọng lượng không thay đổi nhận được 11,2 gam oxit sắt kẽm kim loại.– Phần 2: cô cạn sinh hoạt điều kiện thích hợp chiếm được 71,68 gam một muối hạt A nhất.Thành phần xác suất theo khối lượng của ngulặng tố oxi vào muối bột A gần nhất với:

A. 78%. B. 73% C. 77%. D. 74%.

(Xem giải) Câu 33: X, Y cùng Z là đông đảo cacbohiđrat. X là hóa học rắn, nghỉ ngơi dạng bột vô định hình, white color. Y là một số loại mặt đường phổ biến tốt nhất, có rất nhiều duy nhất trong cây mía, củ cải con đường với hoa thốt nốt. Sự dư vượt Z trong huyết fan là nguyên ổn nhân gây ra căn bệnh tè con đường. Tên hotline của X, Y, Z theo lần lượt là

A. tinh bột, saccarozơ cùng glucozơ. B. xenlulozơ, saccarozơ với fructozơ.

C. tinch bột, saccarozơ cùng fructozơ. D. tinh bột, fructozơ cùng glucozơ.

Xem thêm: Những Vụ Buôn Bán Ma Túy Lớn Nhất Việt Nam Hầu Tòa, Vụ Án Buôn Lậu 12 Tấn Heroin

(Xem giải) Câu 34: Cho hỗn hợp M gồm X (CnH2n+4O4N2) là muối của axit cacboxylic nhiều chức với hóa học Y (CmH2m+6O3N2). Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol M cần toàn vẹn 2,9 mol O2, nhận được H2O, N2 và 2,2 mol CO2. Mặt không giống, cho 0,6 mol M công dụng hết cùng với lượng dư dung dịch NaOH nấu nóng, thu được metylamin tốt nhất và dung dịch cất a gam hỗn hợp nhị muối hạt. Giá trị của a là

A. 65,2. B. 85,0. C. 74,8. D. 70,6.

(Xem giải) Câu 35: Nguyên tố X gồm hoá trị tối đa so với oxi bởi hoá trị vào hợp hóa học khí với hiđro. Tỉ kân hận hơi của oxit cao nhất so với phù hợp chất khí cùng với hiđro của X là 2,75. Nguyên ổn tố Y tất cả hoá trị cao nhất đối với oxi bởi 3 lần hoá trị vào phù hợp hóa học khí với hiđro. Tỉ kân hận hơi của thích hợp hóa học khí cùng với hiđro so với oxit tối đa của Y là 0,425. Trong hạt nhân ngulặng tử X và Y đều có số phân tử mang năng lượng điện ngay số phân tử ko mang điện. Nhận xét nào dưới đây ko đúng?

A. Nguim tố Z cùng chu kì với X cùng thuộc nhóm cùng với Y đều phải sở hữu độ âm điện to hơn X và Y.

B. Hợp hóa học chế tạo vì chưng X với Y là XY2 là một trong chất hữu cơ.

C. Oxit cao nhất của X và Y hầu như là hầu như chất khí ở điều kiện thường.

D. X sinh hoạt chu kì 2, còn Y ở chu kì 3 vào bảng tuần hoàn.

(Xem giải) Câu 36: Tbỏ phân trọn vẹn 1 mol peptit mạch hở X thu được 2 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Mặt không giống tbỏ phân ko trọn vẹn X chiếm được những aminoaxit cùng các peptit (trong số ấy tất cả Ala-Gly với Gly-Val). Số phương pháp cấu tạo phù hợp cùng với X là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

(Xem giải) Câu 37: Hỗn phù hợp E tất cả este X đối chọi chức cùng axit cacboxylic Y hai chức (rất nhiều mạch hngơi nghỉ, không no có một link đôi C=C vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn m gam E thu được 18,92 gam khí CO2 và 5,76 gam nước. Mặt không giống, tbỏ phân trọn vẹn 46,6 gam E bởi 200 gam hỗn hợp NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần khá Z bao gồm cất hóa học hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 188 gam đồng thời bay ra 15,68 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối hận của T đối với O2 là 1 trong những. Phần trăm số mol của Y trong tất cả hổn hợp E là

A. 46,35%. B. 37,5%. C. 53,65%. D. 62,5%.

(Xem giải) Câu 38: Dùng 19,04 lít bầu không khí sinh sống đktc (O2 chiếm 20% với N2 chỉ chiếm 80% thể tích) để đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm nhì aminoaxit no, mạch hnghỉ ngơi cất 1 team -NH2, 1 nhóm -COOH là đồng đẳng tiếp đến nhận được các thành phần hỗn hợp B. Dẫn B qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 9,50 gam kết tủa. Nếu làm khô B rồi mang đến vào trong bình dung tích 2 lkhông nhiều, ánh nắng mặt trời 127°C thì áp suất trong bình bây giờ là p atm. Biết aminoaxit Lúc cháy nội khí N2. Giá trị của p sớm nhất với:

A. 13. B. 16. C. 15. D. 14.

Câu 39: Tdragon dâu, nuôi tằm là một nghề vất vả đã có được dân gian đúc kết trong câu: “Nuôi lợn nạp năng lượng cơm nằm, nuôi tằm nạp năng lượng cơm đứng”. Con tằm sau khoản thời gian nhả tơ sản xuất thành kén tằm được sử dụng để dệt thành rất nhiều tnóng tơ lụa có mức giá trị kinh tế cao, rất đẹp với thướt tha. Theo em, tơ tằm nằm trong các loại tơ nào?

A. Tơ chất hóa học. B. Tơ chào bán tổng đúng theo. C. Tơ vạn vật thiên nhiên. D. Tơ tổng phù hợp.

(Xem giải) Câu 40: Hỗn phù hợp E cất những chất hữu cơ mạch hsinh hoạt tất cả tetrapeptit X; pentapeptit Y và Z là este của α-amino axit tất cả công thức phân tử C3H7O2N. Đun rét 36,86 gam các thành phần hỗn hợp E cùng với hỗn hợp NaOH hoàn toản, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng nhận được phần khá đựng ancol T có cân nặng 3,84 gam và phần rắn gồm 2 muối của glyxin và alanin. Đốt cháy không còn các thành phần hỗn hợp muối hạt nên sử dụng 1,455 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 với 26,5 gam Na2CO3. Thành tỷ lệ theo cân nặng của X trong E là

A. 14,87%. B. 56,16%. C. 28,97%. D. 45,28%.

(Xem giải) Câu 41: Kết quả so sánh yếu tố khối lượng của một chủng loại apatit nhỏng sau:

Thành phầnCaOP2O5SiO2FSO3CO2
% kăn năn lượng52,29%38,83%2,72%1,77%3,22%1,17%

Hòa chảy m1 gam mẫu mã apatit vào số lượng vừa dùng 25,0 ml hỗn hợp H3PO4 1,0M với H2SO4 0,2M. Cô cạn cẩn trọng dung dịch sau làm phản ứng, chiếm được mét vuông gam hóa học rắn tất cả CaSO4.2H2O, Ca(H2PO4)2, SiO2. Tổng của m1 và mét vuông sớm nhất với:

A. 8,4 gam. B. 8,3 gam. C. 9,1 gam. D. 8,7 gam.

(Xem giải) Câu 42: Đun 24,8 gam tất cả hổn hợp X tất cả phenol cùng fomanđehit (tỉ lệ mol 1 : 1, xúc tác axit) thu được tất cả hổn hợp X có polime cùng một hóa học trung gian là ancol o-hiđroxibenzylic (Y). Tách polime, cho Y phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp Br2 nhận được 2,82 gam kết tủa. Hiệu suất của bội phản ứng chế tác polime là

A. 90%. B. 95%. C. 85%. D. 80%.

(Xem giải) Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn a mol một este no, đối kháng chức mạch hnghỉ ngơi X, đề nghị b mol O2, tạo nên c mol tất cả hổn hợp CO2 cùng H2O. Biết c = 2(b – a). Số đồng phân este của X là

A. 6. B. 3. C. 4. D. 2.

(Xem giải) Câu 44: X là axit nằm trong dãy đồng đẳng của axit acrylic, Y là axit no, nhị chức, mạch hở; Z là este no, nhì chức, mạch hsinh hoạt. Đun rét 17,84 gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm X, Y, Z cùng với 1trăng tròn gam dung dịch MOH 12% (M là sắt kẽm kim loại kiềm), cô cạn dung dịch sau phản ứng nhận được rắn F chỉ gồm nhị muối bột. Đốt cháy hoàn toàn F nhận được H2O; 0,18 mol M2CO3 với 0,26 mol CO2. Mặt khác đốt cháy 17,84 gam các thành phần hỗn hợp E nhận được 0,48 mol CO2. Phần trăm trọng lượng của muối tất cả phân tử kân hận lớn hơn trong F là

A. 86,30%. B. 70,63%. C. 85,08%. D. 76,89%.

(Xem giải) Câu 45: Chất X bao gồm công thức C6H10O5 (vào phân tử ko chứa nhóm -CH2-). Khi mang lại X công dụng với NaHCO3 hoặc cùng với Na thì số mol khí có mặt luôn luôn bằng số mol X sẽ làm phản ứng. Thực hiện sơ thứ chuyển hóa sau:(1) X —> Y + H2O(2) X + 2NaOH —> 2Z + H2O(3) Y + 2NaOH —> Z + T + H2O(4) 2Z + H2SO4 —> 2P. + Na2SO4(5) T + NaOH —> (t°, CaO) Na2CO3 + Q(6) Q + H2O —> GBiết rằng X, Y, Z, T, Phường, Q đầy đủ là các hòa hợp hóa học cơ học mạch hsinh hoạt. Có các tuyên bố sau:(a) X chứa đồng thời đội chức ancol, axit, este.(b) Y có không ít vào hộp sữa chua.(c) Phường chức năng Na dư đến.(d) Q có chức năng làm củ quả nhanh chín.(e) Hiđro hóa hoàn toàn T (Ni, t°) thu được Z.(g) Dùng G để cung ứng axit axetic theo cách thức văn minh.Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

(Xem giải) Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 2,54 gam este A (không cất đội chức khác) mạch hsinh hoạt, được tạo ra xuất phát từ một axit cacboxylic đơn chức với ancol no, chiếm được 2,688 lít khí CO2 (đktc) với 1,26 gam nước. Cho 0,1 mol A tính năng vừa đủ cùng với 200ml NaOH 1,5M tạo thành m gam muối bột và ancol. Giá trị của m là

A. 32,2. B. 28,8. C. 30,0. D. 28,2.

(Xem giải) Câu 47: Hỗn đúng theo khá E chứa 2 ancol rất nhiều mạch hnghỉ ngơi với một anken. Đốt cháy 0,2 mol E cần 0,48 mol O2 th được CO2 với H2O với tổng cân nặng là 23,04 gam. Mặt không giống dẫn 0,2 mol E qua bình đựng Na dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). Nếu lấy 19,2 gam E chức năng cùng với dung dịch Br2 1M thì thể tích dung dịch Br2 tối đa bội nghịch ứng là

A. 350 ml. B. 400 ml. C. 300 ml. D. 450 ml.

(Xem giải) Câu 48: Nhỏ nhàn hạ V lkhông nhiều hỗn hợp đựng Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 cùng b mol BaCl2. Đồ thị sau màn biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích hỗn hợp Ba(OH)2.

Tỉ lệ a/b có giá trị là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

(Xem giải) Câu 49: Có 4 dung dịch riêng biệt biệt: H2SO4 1M; KNO3 2M; HNO3 4M; HCl 0,5M được đặt số thốt nhiên là (1), (2), (3), (4). Lấy thuộc thể tích 2 dung dịch thiên nhiên là 5ml rồi tác dụng với Cu dư. Thu được hiệu quả thí nghiệm khí NO như sau: (NO sản phẩm khử độc nhất, thể tích khí đo cùng ĐK nhiệt độ, áp suất)

 (1)+ (2)(1) + (3)(1) + (4)(4) + (2)(4) + (3)
V NO (lít)4VV8VV1V2

Tỉ lệ V1 : V2 là

A. 5:4. B. 4:3. C. 4:5. D. 3:4.

(Xem giải) Câu 50: Thực hiện tại xem sét nlỗi hình mẫu vẽ mặt.

*

Cho các dìm xét sau:(a) CuO từ màu Black chuyển sang trọng màu đỏ.(b) Nên đun nóng ống đựng CuO trước khi dẫn C2H5OH qua.(c) Kết tủa nhận được trong cốc bao gồm màu sắc quà.(d) Thí nghiệm bên trên dùng để điều chế với demo tính chất của axetilen.(e) Khi toá vẻ ngoài, đề xuất toá ống dẫn thoát khỏi dung dịch AgNO3/NH3 rồi mới tắt đèn cồn.(g) Các phản nghịch ứng bao gồm xảy ra vào thể nghiệm bên trên đều là phản bội ứng oxi hóa – khử.Số nhận xét đúng là