Đáp án địa lý

Đáp án đề thi môn Địa lý THPT tổ quốc 2021 bao hàm mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đáp án 24 mã đề thi THPT nước nhà 2021 môn Địa, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Bạn đang xem: Đáp án địa lý

Đề Địa THPT tổ quốc 2021

 Đáp án tìm hiểu thêm đề thi THPT giang sơn 2021 môn Địa Đề Địa THPT quốc gia 2021

Đáp án đề thi môn Địa lý THPT nước nhà 2021 - Đợt 2

............

Đang cập nhật

Đáp án đề thi THPT đất nước 2021 môn Địa của Bộ


Đáp án tìm hiểu thêm đề thi THPT giang sơn 2021 môn Địa

Lưu ý: dấn Ctrl+F5 để cập nhật đáp án... Bắt đầu nhất. Đáp án dưới chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Chúng tôi sẽ update đáp án chuẩn chỉnh của cỗ GD-ĐT trong thời gian sớm nhất!

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 301

41. A42. C43. D44. C45. D46. D47. B48. A49. B50. C
51. D52. B53. B54. C55. C56. B57. B58. C59. B60. A
61. B62. A63. A64. A65. C66. A67. B68. B69. C70. C
71. A72. B73. A74. C75. A76. A77. A78. C79. B80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 302

41-C42-D43-C44-D45-A
46-C47-A48-B49-D50-D
51-B52-C53-C54-C55-B
56-B57-C58-A59-B60-A
61-B62-B63-A64-C65-B
66-B67-A68-C69-C70-A
71-C72-A73-A74-B75-C
76-A77-C78-B79-A80-B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 303

41-D42-C43-A44-B45-C
46-B47-A48-C49-C50-C
51-A52-C53-D54-B55-C
56-B57-A58-A59-D60-A
61-D62-C63-A64-C65-A
66-A67-C68-D69-C70-C
71-A72-C73-D74-D75-D
76-C77-A78-D79-D80-A

Xem thêm: Chợ Súng Hơi Pcp, Súng Hơi Tiệp 631,12Kg Súng Hơi Tự Chế, Thoải Mái Súng Săn

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 304

41. D42. A43. A44. B45. B46. D47. A48. A49. C50. B
51. A52. C53. A54. D55. D56. A57. B58. B59. D60. B
61. C62. D63. D64. A65. A66. C67. D68. B69. D70. D
71. A72. B73. B74. B75. D76. A77. A78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 305

41-C42-D43-D44-A45-A
46-C47-C48-B49-A50-D
51-D52-B53-A54-A55-D
56-A57-B58-C59-C60-D
61-D62-A63-A64-D65-B
66-B67-D68-A69-C70-A
71-B72-C73-B74-B75-A
76-A77-C78-D79-B80-C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 306

41. B42. B43. B44. A45. B46. C47. C48. D49. B50. D
51. C52. C53. C54. D55. B56. A57. B58. D59. A60. B
61. C62. B63. A64. D65. B66. B67. D68. D69. B70. C
71. B72. C73. B74. D75. D76. D77. C78. C79. D80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 307

41. B42. B43. C44. A45. D46. A47. C48. A49. A50. B
51. B52. D53. D54. B55. A56. D57. C58. D59. B60. A
61. A62. A63. C64. C65. A66. B67. C68. D69. C70. D
71. C72. D73. C74. D75. D76. C77. C78. A79. B80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 308

41-C42-B43-A44-C45-C
46-A47-C48-A49-C50-C
51-D52-B53-B54-A55-D
56-A57-A58-B59-D60-C
61-D62-B63-B64-B65-D
66-C67-C68-D69-D70-C
71-D72-B73-B74-D75-D
76-B77-B78-C79-B80-B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 309

41. C42. B43. A44. B45. A46. D47. C48. D49. C50. C
51. D52. A53. C54. D55. B56. D57. B58. B59. A60. A
61. D62. A63. B64. D65. A66. C67. A68. C69. C70. B
71. B72. B73. A74. C75. C76. D77. D78. A79. B80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 310

41. B42. C43. C44. A45. A46. D47. D48. B49.B50. B
51.A52. C53.D54. D55. C56. C57. C58.A59. D60. A
61. A62. C63.D64.D65. A66.A67. A68. D69. C70. C
71. A72. D73. A74.D75. C76. A77. A78.A79.B80.A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 311

41. A42.B43.C44.A45.A46. C47.C48. D49.B50. B
51.D52. B53.A54. B55.D56.C57. B58. B59.B60. A
61.C62.C63.B64.A65.B66.D67.A68. B69.D70. D
71. A72. C73.D74.C75.A76.D77.D78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 312

41.A42. D43. B44. C45. C46. D47. C48. D49. B50. B
51.C52. D53. B54. C55. C56. B57. C58. C59. D60. C
61. D62. D63. A64. B65. A66. A67. A68. B69. D70. A
71. D72. B73. B74. D75. B76. A77. C78. B79. D80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 313

41. A42. C43. C44. B45. A46. C47. D48. D49. D50. A
51. A52. C53. C54. A55. D56. C57. B58. D59. B60. D
61. C62. B63. D64. D65. A66. B67. B68. C69. B70. D
71. C72. A73. B74. A75. B76. D77. B78. A79. D80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 314

41. D42. B43.D44. D45.B46. D47. C48. D49. C50. C
51. A52. D53. B54. D55. C56. A57. A58. D59. B60. A
61. B62. A63. C64. C65. D66. A67. C68. A69. C70. B
71. D72. D73. B74. A75. B76. C77. A78. B79. A80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 315

41-C42-C43-C44-B45-C
46-B47-C48-C49-D50-A
51-B52-A53-C54-B55-C
56-A57-B58-D59-A60-D
61-D62-C63-B64-A65-A
66-B67-A68-A69-D70-B
71-D72-B73-C74-D75-A
76-A77-A78-A79-B80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 316

41. A42. B43.C44. D45. C46. D47. B48. A49. B50. B
51. A52. D53. A54. B55. C56. D57. C58. C59. D60. A
61. D62. D63. D64. C65. D66. A67.68. C69. A70. B
71. D72. C73. C74. B75. C76. B77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 317

41. D42. B43. D44. D45. B46. D47. B48. D49.C50. B
51.A52. A53. A54. D55. C56. B57. A58.B59. A60. D
61. D62. D63. A64. A65.D66.B67. B68. D69. C70. D
71. C72. D73. A74. A75. C76.A77.A78.D79.D80.B

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 318

41. C42. C43. C44. D45. B46. D47. A48. D49. B50. A
51. A52. B53. D54. C55. D56. C57. D58. C59. B60. B
61. D62. D63. A64. D65. C66. A67. A68. B69. B70. D
71. C72. C73. A74. C75. A76. B77. D78. B79. A80. A

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 319

41-B42-C43-D44-A45-A
46-A47-B48-B49-A50-D
51-C52-A53-C54-D55-A
56-D57-C58-B59-C60-B
61-C62-C63-A64-A65-D
66-A67-B68-D69-B70-A
71-C72-C73-D74-B75-B
76-B77-A78-D79-C80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 320

41-B42-A43-D44-A45-A
46-C47-D48-C49-D50-B
51-B52-C53-D54-C55-B
56-B57-D58-D59-B60-C
61-A62-C63-D64-D65-A
66-A67-B68-D69-D70-A
71-A72-C73-C74-C75-C
76-A77-C78-C79-A80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 321

41-D42-B43-A44-B45-C
46-B47-B48-A49-D50-C
51-A52-C53-C54-A55-C
56-D57-B58-A59-B60-D
61-D62-A63-A64-C65-D
66-B67-A68-A69-D70-C
71-B72-D73-A74-B75-A
76-D77-C78-B79-B80-D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 322

41. C42. D43. D44.B45.B46. D47. C48. D49. B50. B
51.A52. B53. C54. A55.B56. A57. A58. C59. A60. D
61.A62. D63. A64. B65. C66. C67. B68.C69.C70. D
71. B72. B73. D74. A75. D76. A77. A78. D79. C80. C

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 323

41. B42. C43. D44. B45. C46. A47. C48. A49. A50. A
51. A52. D53. C54. D55. A56. A57. B58. C59. B60. B
61. D62. D63. C64. C65. A66. C67. D68. B69. C70. A
71. A72. B73. B74. D75. C76. A77. B78. C79. C80. D

Đáp án môn Địa lý - Mã đề 324

41. D42. C43.D44. A45. B46. A47. A48. B49. C50. C
51.D52.C53. A54.B55. B56. C57. D58. A59. A60. B
61. D62.D63. D64. A65. C66. D67. B68. D69. D70. C
71. A72.A73.C74.C75.A76. D77. C78.C79. B80. B

Đề Địa THPT đất nước 2021

Đề Địa THPT giang sơn môn Địa - Mã đề 315