Courgette là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ baohiemlienviet.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Courgette là gì

Their main demand is for a mixed diet including green algae, fresh vegetables such as carrots, courgettes, and spinach, & clean bogwood.
A variety of vegetables, herbs & spices are used in breks, such as spinach, nettle, leek, and courgette, & usually ground black pepper.
The ratatouille is then layered in a casserole aubergine, courgette, tomato/pepper mixture then baked in an oven.
Some of the many additions to the base ingredients include green peppers, chorizo, courgette, aubergine, mushrooms, and diced ham.
Courgette, peas, & lettuce will be eaten with relish, as will commercially available herbivore foods.
Blanched (boiled until soft) vegetables such as zucchini (courgette), baby carrots, peas và spinach can be used as a supplemental food, but should be fed sparingly.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện quan điểm của các biên tập viên baohiemlienviet.com baohiemlienviet.com hoặc của baohiemlienviet.com University Press giỏi của các công ty trao giấy phép.
*

to lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này


Xem thêm: Top NhạC Dã Nh Cho Bã  BầU Nãªn Nghe Giãºp Phã¡T TriểN Trã­ Nã£O Thai Nhi

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập baohiemlienviet.com English baohiemlienviet.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Nhân Bản Ứng Dụng Hay, 5 Ứng Dụng Thay Thế Parallel Space Tốt Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs