Cosmonaut là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú baohiemlienviet.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Cosmonaut là gì

Is the moon part of the material world for terrestrial travellers, or only for cosmonauts who touch down on the lunar landscape?
As we have already heard this afternoon, there is, in the language of the cosmonauts, the problem of re-entry.
Attention was paid to the cosmonauts" ability to sleep, and their vital signs were monitored during their sleep periods.
In a distant, but unspecified future, human cosmonauts discover the alien ship floating in space, a derelict.
When the cosmonauts find the journal incomplete, they are forced khổng lồ learn for themselves the fate of the author.
Tasks assigned khổng lồ the two cosmonauts included hardware relocations, installations, retrievals, và deployments.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên baohiemlienviet.com baohiemlienviet.com hoặc của baohiemlienviet.com University Press hay của các bên cấp giấy phép.
*

a special day or period, usually in memory of a religious sự kiện, with its own social activities, food, or ceremonies

Về Việc này

Xem thêm: Nhập Môn Lịch Sử Tâm Lý Học Nhân Văn Là Gì? Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baohiemlienviet.com English baohiemlienviet.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語