Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 7

A.Tổng hai góc nhọn bằng 1800B.Hai góc nhọn kề nhau .C.Hai góc nhọn phụ nhauD.Hai góc nhọn kề nhau

Câu 2:Mã câu hỏi:121319

Chọn câu trả lời đúng. Mang đến tam giác ABC gồm (widehat A = 50^0;widehat B = 60^0)thì (widehat C = ?)


Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 7

A.1cm ; 2cm ; 3cmB.2cm ; 3cm ; 4cm C.3cm ; 4cm ; 5cm D.4cm ; 5cm ; 6cm

Câu 4:Mã câu hỏi:121321

Chọn câu sai.


A.Tam giác có hai cạnh đều bằng nhau là tam giác cân.B.Tam giác có ba cạnh đều nhau là tam giác đều.C.Tam giác cân là tam giác đều.D.Tam giác đầy đủ là tam giác cân.

Câu 5:Mã câu hỏi:121324

Tam giác ABC vuông tại B suy ra:


A.AB2 = BC2 + AC2 B.BC2 = AB2 + AC2C.AC2 = AB2 + BC2 D.Cả A, B, C phần nhiều đúng

Câu 6:Mã câu hỏi:121326

Cho (Delta ABC)vuông tại A bao gồm AB = 8 cm; AC = 6 centimet thì BC bằng :


A.25 cmB.14 cmC.100cmD.10cm

Câu 7:Mã câu hỏi:121328

Cho (Delta ABC)cân trên A, biết (widehat B = 50^0)thì (widehat A)bằng :


A.(widehat A + widehat B + widehat C = 90^0)B.(widehat A + widehat B + widehat C = 180^0)C.(widehat A + widehat B + widehat C = 45^0)D.(widehat A + widehat B + widehat C = 100^0)

Câu 9:Mã câu hỏi:121330

Góc ngoại trừ của tam giác bởi :


A.Tổng nhị góc trong ko kề với nó. B.Tổng nhì góc vào C.Góc kề cùng với nó D.Tổng bố góc trong của tam giác

Câu 10:Mã câu hỏi:121333

Tam giác vuông cân nặng là tam giác có:


A.Một góc bằng 600B.Một góc nhọn bởi 450C.Tổng nhì góc nhọn bé dại hơn 900D.Cả 3 câu đầy đủ sai

Câu 11:Mã câu hỏi:121338

Trong những bộ 3 số sau , cỗ 3 số như thế nào là 3 cạnh của tam giác vuông ?


A.4cm , 7 cm , 10 cmB.7cm ; 12 cm ; 15 cmC.15cm ; 7 centimet ; 20 cmD.20cm ; 21 cm ; 29cm.

Câu 12:Mã câu hỏi:121339

Cho hình vẽ sau. Tính số đo x

*


A.900B.1000C.1200D.1400

Câu 13:Mã câu hỏi:121340

Cho tam giác ABC có số đo những góc A, B, C theo thứ tự tỉ lệ cùng với 2; 3; 4. Tính(widehat B)


A.(widehat B = 60^0)B.(widehat B = 90^0)C.(widehat B = 40^0)D.(widehat B = 80^0)

Câu 14:Mã câu hỏi:121343

Tam giác ABC có (widehat A = 100^0;widehat B - widehat C = 40^0). Số đo góc(widehat B)và góc(widehat C) theo thứ tự là?


A.(widehat B = 60^0;widehat C = 20^0)B.(widehat B = 20^0;widehat C = 60^0)C.(widehat B = 70^0;widehat C = 20^0)D.(widehat B = 80^0;widehat C = 40^0)

Câu 15:Mã câu hỏi:121348

Cho tam giác ABC gồm (widehat A = 50^0;widehat B = 70^0). Tia phân giác góc C cắt AB tại M. Tính số những góc(widehat AMC;widehat BMC)?


A.(widehat AMC = 120^0;widehat BMC = 60^0)B.(widehat AMC = 80^0;widehat BMC = 100^0)C.(widehat AMC = 110^0;widehat BMC = 70^0)D.(widehat AMC = 100^0;widehat BMC = 80^0)

Câu 16:Mã câu hỏi:121350

Cho tam giác ABC có(widehat B = 80^0;3widehat A = 2widehat C). Tính(widehat A;widehat C)?


A.(widehat A = 60^0;widehat C = 40^0)B.(widehat A = 30^0;widehat C = 50^0)C.(widehat A = 40^0;widehat C = 60^0)D.(widehat A = 40^0;widehat C = 30^0)

Câu 17:Mã câu hỏi:121359

Cho ΔABC = ΔDEF. Hiểu được AB = 6cm, AC = 8cm, EF = 10cm. Chu vi của tam giác DEF là?


A.24cmB.20cmC.18cmD.30cm

Câu 18:Mã câu hỏi:121361

Cho (widehat xOy = 50^0), vẽ cung tròn trung ương O bán kính bằng 2cm, cung tròn này giảm Ox, Oy thứu tự tại A cùng B. Vẽ những cung tròn trung ương A với B cung cấp bính bằng 3cm, giảm nhau tại điểm C bên trong (widehat xOy). Tính(widehat xOC) ?


A.250B.500C.800D.900

Câu 19:Mã câu hỏi:121362

Cho tam giác DEF với tam giác HKG có: DE = HK, (widehat E = widehat K), EF = KG. Số đo góc H là


A.700B.800​C.900​D.1000​

Câu 20:Mã câu hỏi:121363

Cho nhì tam giác ABC bao gồm (widehat A = 90^0), tia phân giác BD của góc B (D ∈ AC). Trên cạnh BC đem điểm E sao cho BE = BA. Nhị góc nào tiếp sau đây bằng nhau?


A.(widehat EDC;widehat ACB)B.(widehat EDC;widehat ABC)C.(widehat EDC;widehat ECD)D.(widehat EDC;widehat BAC)

Câu 21:Mã câu hỏi:121364

Cho đoạn thẳng AB, trên đường trung trực d của đoạn trực tiếp AB rước điểm M. đối chiếu AM cùng với BM?


A.MA = MBB.MA > MB C.MA D.2MA = MB

Câu 22:Mã câu hỏi:121365

Cho tam giác ABC gồm AB = BC = CA, phân giác BD với CE cắt nhau trên O.Chọn câu đúng


A.CE ⊥ ABB.BD ⊥ ACC.DC = BC D.Cả A, B hầu như đúng

Câu 23:Mã câu hỏi:121366

Cho hình mẫu vẽ sau. Tam giác nào bởi với tam giác ABC?

*


A.ΔABC = ΔEDAB.ΔABC = ΔEADC.ΔABC = ΔAEDD.ΔABC = ΔADE

Câu 24:Mã câu hỏi:121367

Cho hình dưới đây. Chọn câu sai:

*


Xem thêm: Có Nên Phun Tán Bột Lông Mày Tán Bột Hay Thêu Long Mày? Nên Phun Tán Bột Hay Thêu Lông Mày

A.AD // BCB.AB // DCC.ΔABC = ΔCDAD.ΔABC = ΔADC

Câu 25:Mã câu hỏi:121368

Cho tam giác ABC với tam giác IKH có AB = KI, AD = KH, DB = IH. Phát biểu nào dưới đây đúng?


A.ΔBAD = ΔHIKB.ΔABD = ΔKHIC.ΔDAB = ΔHIKD.ΔABD = ΔKIH

Câu 26:Mã câu hỏi:121369

Cho đoạn trực tiếp AB = 6cm. Trên một nửa khía cạnh phẳng bờ AB vẽ tam giác ABC sao cho AC = 4cm, BC = 5cm, bên trên nửa mặt phẳng còn sót lại vẽ tam giác ABD làm sao để cho BD = 4cm, AD = 5cm. Chọn câu trả lời đúng?


A.ΔCAB = ΔDABB.ΔABC = ΔBDAC.ΔCAB = ΔDBAD.ΔCAB = ΔABD

Câu 27:Mã câu hỏi:121370

Hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng


A.300B.450​C.600​D.900​

Câu 28:Mã câu hỏi:121371

Một tam giác cân tất cả góc sinh hoạt đỉnh là 64° thì số đo góc đáy bằng?


A.540B.580​C.720​D.900​

Câu 29:Mã câu hỏi:121372

Một tam giác cân có góc làm việc đáy bằng 700 thì góc nghỉ ngơi đỉnh bởi bao nhiêu?


A.640B.530​C.700​D.400​

Câu 30:Mã câu hỏi:121373

Cho tam giác ABC cùng tam giác MNK có: AB = MN, (widehat A = widehat M). Cần đk gì để tam giác ABC bằng với tam giác MNK?


A.BC = MKB.BC = HK C.AC = MK D.AC = HK

Câu 31:Mã câu hỏi:121374

Cho tam giác BAC với tam giác KEF có tía = EK, (widehat A = widehat K), CA = KF. Phát biểu nào sau đây đúng?


A.ΔBAC = ΔEKFB.ΔBAC = ΔEFKC.ΔABC = ΔFKED.ΔBAC = ΔKEF

Câu 32:Mã câu hỏi:121375

Cho nhì đoạn thẳng BD cùng EC vuông góc với nhau tại A sao để cho AB = AE, AD = AC, AB
A.ΔAED = ΔABCB.BC = EDC.EB = CDD.(widehat ABC = widehat AED)

Câu 33:Mã câu hỏi:121376

Cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox rước hai điểm A, C, bên trên tia Oy lấy hai điểm B, D thế nào cho OA = OB; OC = OD (A nằm trong lòng O và C; B nằm trong lòng O và D).Chọn câu đúng


A.ΔOAD = ΔOCBB.ΔODA = ΔOBCC.ΔAOD = ΔBCOD.ΔOAD = ΔOBC

Câu 34:Mã câu hỏi:121377

Cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox đem hai điểm A, C, trên tia Oy mang hai điểm B, D sao cho OA = OB; OC = OD (A nằm giữa O cùng C; B nằm trong lòng O cùng D).So sánh nhị góc(widehat CAD)và(widehat CBD)


A.(widehat CBD = widehat CAD)B.(widehat CBD C.(widehat CBD > widehat CAD)D.(widehat CBD = 2. widehat CAD)

Câu 35:Mã câu hỏi:121378

Cho tam giác ABC và tam giác NPM gồm BC = PM; (widehat B = widehat P). Cần điều kiện gì để tam gác ABC bằng tam giác NPM theo trường thích hợp góc – cạnh – góc?


A.(widehat M = widehat A)B.(widehat A = widehat P)C.(widehat C = widehat M)D.(widehat A = widehat N)

Câu 36:Mã câu hỏi:121379

Cho hai tam giác ABC và tam giác MNP bao gồm (widehat A = widehat M,widehat B = widehat N). Cần điều kiện gì nhằm hai tam giác ABC với tam giác MNP cân nhau theo trường hợp góc - cạnh – góc?


A.AC = MPB.AB = MN C.BC = NP D.AC = MN

Câu 37:Mã câu hỏi:121380

Cho tam giác ABC và tam giác MNP tất cả (widehat B = widehat N = 90^0,widehat C = widehat M),AC = MP. Phát biểu nào dưới đây đúng?


A.ΔABC = ΔPMNB.ΔACB = ΔPMNC.ΔBAC = ΔMNPD.ΔABC = ΔPNM

Câu 38:Mã câu hỏi:121381

Cho góc nhọn xOy, Oz là tia phân giác của góc đó. Qua điểm A ở trong tia Ox kẻ tuy nhiên song cùng với Oy giảm Oz trên M. Qua M kẻ đường song song với Ox giảm Oy tại B. Chọn câu đúng


A.OA > OB; MA > MBB.OA = OB; MA = MBC.OA D.OA

Câu 39:Mã câu hỏi:121382

Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ AB vẽ các tia Ax, By vuông góc cùng với AB. điện thoại tư vấn C là một điểm ở trong tia Ax. Đường vuông góc cùng với OC trên O giảm tia By trên D. Lúc đó


A.CD = AC + BDB.CD = AC - BDC.AC = DC + BDD.AC = CD - BD

Câu 40:Mã câu hỏi:121383

Cho hai tam giác ABD cùng CDB bao gồm cạnh bình thường là BD. Biết AB = DC và AD = CB. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


A.(Delta ABC = Delta CDA)B.(widehat ABC = widehat CDA)C.(widehat BAC = widehat DAC)D.(widehat BCA = widehat DAC)

*


Toán 7

Toán 7 liên kết Tri Thức